December 16th, 2013 - News.

Studiebesök till de stora sjöarna – Vänersamarbetet

Inom Vänersamarbetet lyfts forsknings- och kunskapsbaserade hållbar utveckling fram som en viktig faktor kring Vänern samt att synliggöra Vänern internationellt. I arbetet med att utreda hur ett forsknings- och kunskapscentrum kring Vänern kan vara organiserat krävs ett antal modellexempel på organisation kring stora sjöar och för att studera det ska en studieresa till norra USA och Kanada ske.

Studieresan är en uppföljning av SOLVE konferensen som organiserades i Vänersborg 2012 (http://vanersborg.se/solve) där värdefulla kontakter har lagts med ledande amerikanska forskare. Great lakes samarbetet är av stort intresse för Sverige, dels pga att det handlar om gränsöverskridande samarbete, dels pga att förhållandena är jämförbara. För att lyfta forskningsfrågorna och kunskapen kring Vänern ytterligare krävs internationell forskning och ta tillfället att profilera sig samt att försöka få ett utbyte till stånd mellan forskare på internationell nivå.

Projektet skall ses som en kunskapstillgång för organisationer, näringsliv och myndigheter. Speciellt inom ramen för att skapa ett Vänern med stora tillväxtmöjligheter i de utvalda temaområden inom Vänersamarbetet: besöksnäring, sjöfart & infrastruktur, attraktiva miljöer och energi samt forskning och utbildning. Forskningsgruppen inom Vänersamarbetet har fokus på hur en hållbar utveckling kan/bör se ut inom dessa temaområden och är en kritisk resurs för att kunna satta nästa steg. Det nu redovisade projektet är ett led i arbetet att knyta kontakter till de stora sjöarna för att lära och studera hur likheter inom kommunikation, forskning och förmedling som vi inom Vänerregionen kan dra lärdomar av i vårt arbete att utveckla ett kunskapscentrum för Vänerregionen.

I stort var projektet en framgång och totalt besöks ca 20 organisation inom forskning, övervakning och kommunikationsområdet. Då slutskedet av resan var IAGLAR konferensen (http:/iaglr.org/iaglr2013/) som är en av de stora samlingspunkterna för forskare och myndighetspersoner som jobbar med de stora sjöarna knöts många nya och förhoppningsfulla nya kontakter. På mötet deltog över 700 personer.

Genom resan och den där införskaffade erfarenheter delges nu andra forskare och myndighetspersoner i Sverige via olika seminarier och workshops inom Vänerregionen och inom vänersamarbetet och Vänerlandskapet LTSER nätverket.

Resan finansieras av Västra Götalandsregionen. En första preliminär reserapport kan du läsa här: 2013-77 Reseberättelse USA

Västra Götalandsregionen