July 3rd, 2014 - Meetings.

Kunskapscentrum för Vänerfrågor

Med Västra Götalandsregionens maritima strategi som utgångspunkt, och med fokus på utveckling av Vänerregionen som maritimt område, genomfördes tre dialogmöten med utvecklings- och planeringsansvariga i kommunerna runt Vänern, samt företrädare för kanalbolag och regionala organisationer. Utifrån dessa möten startades en arbetsprocess, Vänersamarbetet, med Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Region Värmland som 2009 resulterade i förstudien Vänern som maritimt område – underlag till utvecklingsstrategi.

Vänersamarbetet har under 2012-2013 i samråd med representanter från Högskolan Väst, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, Västarvet och Vänermuseet tagit fram ett förslag på uppdrag och funktion för ett kunskapscentrum för Vänerfrågor. Förslaget innefattar även en behovsanalys och en inventering av utbildningsinriktningar och samverkansområden inom gymnasieskolan.

I arbetsgruppen har företrädare för aktörer som deltar i Vänersamarbetet valts ut till djupintervjuer: de 14 kommunerna runt Vänern, Region Värmland och Västra Götalandsregionen samt Värmlands museum, länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland, de tre lärosätena Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Karlstads universitet, samt Vänerns Vattenvårdsförbund. Dessutom har samtal skett med företrädare för Boverket, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Sammanlagt har 39 personer intervjuats och ett samrådsmöte har hållits i Karlstad 21 oktober 2013. Remissen sändes ut 20 februari 2014 till 78 remissinstanser (se bilaga 1). Remissen är alltså det sammanfattade resultatet av arbetsgruppernas gemensamma arbete. Det underliggande materialet kommer att vara ett viktigt basmaterial i en eventuell fortsatt process i bildandet av kunskapscentrum för Vänerfrågor med syfte att tillhandahålla samt förmedla en samlad kunskapsbild ur ett sammansatt hållbarhetsperspektiv med ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensioner. Projektet har medfinansierats av Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Högskolan Väst, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, Västarvet och Vänermuseet.

Ladda ner de tre rapporterna här:

1)  Forskning och kunskapsproducenter runt Vänern 2012
Forskning och kunskapsproducenter runt Vänern –  Bilaga 1

2) Kunskapscentrum för Vänerfrågor 2014

3)  Sammanställning av inkomna svar på remiss av förslag om ett Kunskapscentrum för Vänerfrågor och det fortsatta arbetet 2014

Vanersamarbetetfooter_logosKvadr