May 19th, 2015 - News, Publications.

Hållbart fiske – Utvärdering av Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Leena Hagsmo och Linda Harkman på Karlstads Universitet, CERUT, (Centrum för forskning om regional utveckling) har gjort en utvärdering av insatserna som gjorts inom Fiskeområdet. Här är en sammanfattning av utvärderingsrapporten.

Resultaten visar att projekten legat i linje med fiskeområdets utvecklingsstrategi genom att dess syfte och resultat harmonierar med respektive tema som var ett av kriterierna i urvalsprocessen.
Flera av projekten visar på ett nytänkande och har en lokal förankring.
Utvärderingens resultat visar även att besöksnäringen inte varit lika framträdande i sammanhanget som utvecklingsstrategin inledningsvis indikerade. Lärande och kunskap genomsyrar projekten även om dess respektive innehåll är varierande.
En av de visioner som utrycks i utvecklingsstrategin är att skapa ekonomisk tillväxt och därmed arbetstillfällen. Den ekonomiska tillväxten måste ses i ett längre tidsperspektiv. Det skapades tillfälliga arbetstillfällen i projekten som sedan upphörde.
Resultaten visar att yrkesfiskare och skolor är de målgrupper som till största delen gynnats avprojekten. Vidareutvecklingen av ett lokalt hållbart fiske har genomsyrat arbetet i projekten, vilket är det överordnade syftet med fiskeområdets strategi.

Projektens bidrag till hållbart fiske genomsyras av kunskapsspridning på olika vis. Flera projekt har även skapat underlag för en fortsatt diskussion om fisket i Vänern.
Det finns tydliga effekter från projekt för ett hållbart fiske. Varumärket Vänerlöjrom banar vägen för att kunna leverera större volymer löjrom. Det har även visat sig att det finns en framtida mängd gös i Vänern och därmed en möjlighet till MSC-certifiering.
Önskvärt är att förkorta transporterna av fisk och öka den lokala försäljningen.

Flera av projekten har visat konkreta resultat som underbygger ett fortsatt arbete mot ett hållbart fiske exempelvis genom MSC-certifieringen, varumärket Vänerlöjrom, bok, utställning, film samt material som finns tillgängligt på Vänermuseet.
Elever och personal har fått en kunskap om fiske och fisket i Vänern. Viktigt är att det understöds och att arbetet fortsätter. Svårigheten ligger i att det i mångt och mycket är en kostnadsfråga. Ett exempel på ett projekt som visar på långsiktighet är HUT, Hållbar utveckling i gymnasieskolan.
Projektet pågick under 2010 och det kommuniceras fortfarande i olika sammanhang.
Evenemang och aktiviteter som genomförts i projekten har en potential att utvecklas.
De mjuka värdenas närvaro löper som en röd tråd genom projekten. Möten har möjliggjorts som skapat kontakter och samarbete som i sin tur gynnar det sociala kapitalet. Lärande och kunskapsspridning utgör en omfattande del i det arbete som utförts även då det inte varit det primära syftet.
Det finns ett värde i det berättande ordet. Det bidrar till ett förmedlande av information om fisken och fisket i Vänern, skapar stolthet samt bidrar till ett bevarande av ett hantverk, historia och kulturarv.

De identifierade mjuka faktorerna är i mångt och mycket värdeskapande och verkar för en social hållbarhet samt en förutsättning för ett fortsatt arbete mot ett långsiktigt hållbart fiske. Samarbeten och spinn-off effekter skapas som kan ta sig uttryck på flera vis inom biosfärområdet eller i en helt annan kontext.
Utvärderingen kan ses som ett bidrag till och ett underlag för ett fortsatt arbete med
Fiskeområde Vänern 2014-2020. Vi vill poängtera värdet av de mjuka faktorerna som tydligt framträder i resultaten. Det som har hänt och utvecklats i de olika projekten kan vara inspirerande för framtida satsningar. Erfarenheter av det som varit bra och mindre bra kan tas tillvara som en del i arbetet. Positiva effekter som inte var direkt väntade kan bidra till att tänka nytt och utveckla kommande projekt utifrån nya perspektiv.

Läs hela rapporten här: http://vanerkulle.org/aktiviteter/fiskeomrade/